Edukacija

Lopšeliai – darželiai

Šiauliuose veikia 31 lopšelis-darželis, iš jų 3 specializuoti lopšeliai-darželiai:

  • sutrikusio regėjimo vaikams,
  • sanatorinis,
  • logopedinis.

Priėmimo į darželius sąlygos

Laisvos vietos lopšeliuose-darželiuose nuo rugsėjo 1 d.

Mokyklos

Šiauliuose veikia 10 gimnazijų, 14 progimnazijų, 2 pradinės mokyklos, 1 Suaugusiųjų mokykla,1 jaunimo mokykla, 4 specialiosios mokyklos:
Šiaulių logopedinė mokykla, Šiaulių „Ringuvos“ specialioji mokykla, Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiaulių specialiojo ugdymo centras

Priėmimo į mokyklas sąlygos 

Specialioji pagalba grįžusiems mokiniams:

  • Gebėjimų įvertinimas
  • Ugdymo organizavimas
  • Įgyto išsilavinimo pripažinimas
  • Išlyginamoji klasė
  • Mokykla, turinti kitakalbių mokymo patirties.

Daugiau apie specialiąją pagalbą grįžusiems mokiniams rasite čia.

IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANČIŲ / ATVYKUSIŲ MOKINIŲ UGDYMAS


1. Nusprendus grįžti / atvykti iš užsienio, rekomenduojama įvertinti savo vaiko galimybes mokytis ir pagal kompetenciją susipažinti su:
1.1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas ​tvarka​;
1.2. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos ​aprašu​;
1.3. Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos ​aprašu​;
1.4. Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos ​aprašu​;
1.5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu dėl išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems ar grįžusiems gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei nemokantiems lietuvių kalbos formavimo.

2. Svarstant į kurią mokyklą norėtumėte leisti savo vaiką, rekomenduojama:
2.1. pasidomėti, kokios jūsų planuojamoje gyventi teritorijoje  yra mokyklos ir kokias programas jos įgyvendina;
2.2. pasirinktos mokyklos tinklalapyje pasidomėti, kokios mokyklos tradicijos, švietimo pagalbos teikimo galimybės etc.;
2.3. aptarti su pasirinktos mokyklos administracija dėl jūsų vaiko priėmimo ir ugdymo(si) galimybių.

3. Priėmus sprendimą, į kurią mokyklą norėtumėte leisti savo vaiką:
3.1. pateikti su vaiko priėmimu į mokyklą reikalingus dokumentus;
3.2. pateikti turimus dokumentus, liudijančius apie vaiko ugdymą(si) užsienyje ir jo pasiekimus;
3.3. bendradarbiauti su mokykla, siekiant  išsiaiškinti iš užsienio grįžusio / atvykusio mokinio lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikį.

4. Priėmus vaiką į mokyklą:
4.1. užtikrinti vaiko lankomumą, sklandų mokymą(si) ir dalyvavimą mokyklos renginiuose;
4.2. dalyvauti vaiko adaptacijos procese;
4.3. padėti vaikui bendrauti su bendraamžiais, paaiškinti jam skirtas mokymo(si) užduotis;
4.4. motyvuoti savo vaiką, patariant, pasirenkant popamokinę veiklą mokykloje arba neformalųjį švietimą mieste;
4.5. sistemingai domėtis vaiko ugdymosi rezultatais;
4.6. laiku ir tiksliai teikti informaciją mokyklai apie vaiko savijautą mokykloje, patiriamus sunkumus etc.
4.7. bendradarbiauti su mokykla vadovaujantis pasitikėjimo ir tolerancijos principais.

Šiaulių Simono Daukanto gimnazija (asmenims iki 20 metų, 9-12 klasės) ir Šiaulių “Sandoros” progimnazija (1-8 klasės)
organizuoja mokymąsi nuotoliniu būdu.

Nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams informacinių technologijų pagalba  mokytis visų mokomųjų dalykų arba “lituanistinio paketo”. Baigę atitinkamą bendrojo ugdymo programą, gauna pradinio, pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą. Besimokantys pagal “lituanistinį paketą”, t.y. pasirinkę lietuvių kalbos, literatūros, geografijos kursus, gauna pažymą apie to kurso baigimą.

Šiaulių Didždvario gimnazija įgyvendina Tarptautinio bakalaureato programą.

Ugdymo programos

Neformalus ugdymas

Siekiant ugdyti perspektyvius šiauliečius, būtina skatinti užsiimti ir papildoma veikla, todėl mieste plečiasi neformalaus ugdymo pasiūla.

Savivaldybėje yra numatytos prioritetinės tiksliųjų mokslų, technikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų, robotikos, pilietinio ugdymo programos.

Aukštasis mokslas

Šiauliuose veikia 3 aukštojo mokslo įstaigos – Vilniaus  universiteto Šiaulių akademija, Šiaulių valstybinė kolegija ir  VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija.

Vyksta bendradarbiavimas su Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis: dalyvaujama Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro ir verslo įmonių STEAM ir INOSTART programų finansavime.

Vykdoma Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo programa.

Nuo 2017 m. inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programų labai gerai ir gerai besimokantiems ir aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje, tiriamojoje, visuomeninėje veikloje studentams konkurso būdu skiriamos vienkartinės skatinamosios 1 000 eurų stipendijos.

Neformalus suaugusiųjų švietimas

2018 m. finansuojama 15 programų, kurios padės jums lavinti savo įgūdžius, tobulinti pomėgius ar atrasti save naujose veiklose.

52

- tiek augo mokinių, lankančių finansuojamas laisvųjų mokytojų ir NVO vykdomas programas, skaičius.

60 000

- tiek eurų Šiaulių savivaldybė vaikų ir jaunimo vasaros poilsiui organizuoti skyrė 2017 metais. Vykdytos 36 programos. Lėšos vaikų vasaros stovykloms per 3 metus išaugo daugiau nei 8 kartus.

1

- verslumą skatinanti iniciatyva „Creativity LAB“, siekianti praktiškai ugdyti jaunimo verslumo kompetencijas.

Sportas

Sportas – Šiaulių miesto savivaldybės prioritetas.

Mieste kultivuojama 32 sporto šakos, 26 iš jų – sporto mokyklose. Sportinę veiklą mieste vykdo 6 biudžetinės sporto mokymo įstaigos, 2 viešosios sporto mokymo įstaigos, veiklą vykdo 35 sporto klubai, kuriuose yra galimybė ne tik sportuoti Jums, Jūsų vaikams, bet ir galimybė dirbti sporto treneriais.

75

paskirta premijų

63/12

premijos skirtos 63 sportininkams ir 12 trenerių

16 736

premijoms išmokėta 2016 metais