Edukacija

Lopšeliai – darželiai

Šiauliuose veikia 23 lopšeliai-darželiai, iš jų: 1 specializuotas lopšelis-darželis.

Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo:

3 specializuoti ikimokyklinio ugdymo skyriai, 2 specialiojo ugdymo centrai.

Priėmimo į darželius sąlygos

Laisvos vietos lopšeliuose-darželiuose nuo rugsėjo 1 d.

Mokyklos

Šiauliuose veikia gimnazijos, 14 progimnazijų, 2 pradinės mokyklos, 4 specialiosios mokyklos:
Šiaulių „Dermės“ mokykla, Šiaulių „Ringuvos“  mokykla, Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras, Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras.

Priėmimo į mokyklas sąlygos 

 

Specialioji pagalba grįžusiems mokiniams:

  • Gebėjimų įvertinimas
  • Ugdymo organizavimas
  • Įgyto išsilavinimo pripažinimas
  • Išlyginamoji klasė
  • Mokykla, turinti kitakalbių mokymo patirties

Daugiau apie specialiąją pagalbą grįžusiems mokiniams rasite čia. 

IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANČIŲ / ATVYKUSIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

 

REKOMENDACIJOS MOKYKLAI:

 

1.  Priimant iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį, vadovaujamasi:

1.1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarka;

1.2. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu;

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu;

1.4. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtu aprašu „Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir atvykusių užsieniečių ugdymo organizavimo modelių aprašas“;

1.5. mokyklos direktoriaus įsakymu dėl darbo su grįžusiais / atvykusiais vaikais ir mokyklos parengtu tvarkos aprašu.

2.    Priimant iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį:

2.1. priimti mokinį mokytis kartu su bendraamžiais, vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) pritariant;

2.2. mokymosi pasiekimus ir / ar juos liudijančius dokumentus vertinti tik siekiant tikslingiau sudaryti individualų ugdymo planą (toliau – IUP) arba įvertinti švietimo pagalbos teikimo poreikius, o ne sprendimui dėl priėmimo į žemesnę klasę priimti;

2.3. klases, kuriose mokosi 3 ir daugiau grįžusių / atvykusių vaikų, formuoti mažesnes;

2.4. pasirengti naujo mokinio priėmimui – bendradarbiauti su mokytojais, pritaikyti ir sukurti mokymo(si) aplinką aktyviam vaiko ugdymui.

3.  Pradėjus ugdyti iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį, būtina:

3.1. užtikrinti kokybišką, sklandų integracijos procesą, kuriame dalyvauja tiek mokykla, tiek tėvai (globėjai, rūpintojai);

3.2. susisteminti ugdomosios veiklos būdus bei metodus, užtikrinančius sėkmingą adaptaciją;

3.3. padėti mokiniui susikalbėti su bendraamžiais, įsisavinti mokomąją medžiagą;

3.4. įtraukti mokinį į popamokinę veiklą;

3.5. glaudžiai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais);

3.6. išskirti mokinio individualias savybes, taikyti individualizuotą mokinio pasiekimų mokymo(si) sistemą, kuri akcentuotų ne klaidas, o ugdytinio pasiekimus.

4.  Mokykla įvertina:

4.1. mokinių lietuvių kalbos mokymosi spragas, perskirsto mokomųjų dalykų krūvius;

4.2. mokinio sociokultūrines kompetencijas (11–15 metų mokiniams sunkiau sekasi įsilieti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą).

5.   Pradėjus dirbti su iš užsienio grįžusiu / atvykusiu mokiniu, kylančios problemos:

5.1.  adaptacija mokykloje, klasėje;

5.2.  bendravimo kultūra, skurdus mokinio lietuvių kalbos žodynas, dalykinių žinių stoka (programų neatitikimas, žinių spragos);

5.3.  kalbos barjeras – nekalba lietuviškai;

5.4. smurtas, patyčios, (ne)tolerancija.

6.  Pagalba mokytojams, dirbantiems su iš užsienio grįžusiu / atvykusiu mokiniu:

6.1. kvalifikacijos kėlimas (daugumai mokytojų trūksta žinių, kaip dirbti su iš užsienio grįžusiais / atvykusiais vaikais);

6.2. tinkamai paskirstytas darbo krūvis (anglų kalbos nemokantis pedagogas neturėtų dėstyti mokiniui, kurio vienintelė bendravimo kalba – anglų);

6.3. „Kolega-kolegai“ (keitimasis gerąja pedagoginio darbo patirtimi, atviros pamokos etc.);

6.4. efektyvi metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veikla (IUP rengimas ir įgyvendinimas);

6.5. mokyklos administracijos pagalba bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) – mokytojai turi jausti visokeriopą palaikymą, pagalbą, formuojama bendradarbiavimo kultūra.

7.  Mokinio integracija bus sėkmingesnė, jeigu bus išnaudotos šios galimybės:

7.1.  mokinio adaptacijai skiriama ne mažiau kaip 2 mėnesiai;

7.2.  vaiko labui dirba mokyklos komanda: „Mokinys-mentorius“, kuratorius, konsultantas, VGK, švietimo pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas);

7.3.  kryptinga pagalba, individualus mokinio pažinimas (IUP parengimas, koregavimas ir įgyvendinimas);

7.4.  lietuvių kalbos mokymui(si), konsultacijoms skiriamos mokyklos nuožiūra valandos;

7.5.  su mokiniais dirba mokytojai savanoriai;

7.6.  mokinių atostogų metu mokytojai tobulina kvalifikaciją savišvietos būdu;

7.7.  mokykla dirba visą dieną (Visos dienos mokykla (toliau – VDM), kur iš užsienio grįžę / atvykę mokiniai):

7.7.1.  integruojasi į mokyklos gyvenimą visą dieną;

7.7.2.  mokosi, kalba lietuviškai su bendraamžiais;

7.7.3.  lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus, būrelius;

7.7.4.  teikiama švietimo pagalba po pamokų (VDM mokytojas, logopedas, specialusis  pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas,  mokytojo padėjėjas ir kt.).

7.8.  visapusiškas bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais, bendruomene (pripažinimas, tolerancija, pasitikėjimas);

7.9.  išlyginamųjų klasių steigimas (Savivaldybės lygmeniu).

REKOMENDACIJOS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS): 

 

1.  Tėvams (globėjams, rūpintojams) nusprendus grįžti / atvykti iš užsienio, rekomenduojama įvertinti savo vaiko galimybes mokytis ir pagal kompetenciją susipažinti su:

1.1.  tinklu mokyklų, kurios priima iš užsienio grįžtančius vaikus;

1.2.  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarka;

1.3.  Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu;

1.4.  Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu;

2.   Priėmus sprendimą, į kurią mokyklą leisite savo vaiką, rekomenduojama:

2.1.  mokyklos tinklalapyje pasidomėti, kokios tradicijos, kokios galimybės visapusiškam vaiko ugdymui suteikiamos toje ugdymo įstaigoje;

2.2.  įvertinti, ar mokykla yra pasirengusi priimti Jūsų vaiką;

2.3.  aptarti su mokyklos vadovais pagalbos teikimo būdus ir formas Jūsų vaikui.

3.   Atvykus į mokyklą:

3.1.  pateikti  visus reikiamus dokumentus, liudijančius apie vaiko ugdymą(si) užsienyje;

3.2.  išskirti mokinio individualias savybes, taikyti individualizuotą mokinio pasiekimų mokymo(si) sistemą, kuri akcentuotų ne klaidas, o ugdytinio pasiekimus;

3.3. bendradarbiauti su mokytoju, švietimo pagalbos specialistu.

4.  Pradėjus mokytis:

4.1.  užtikrinti vaiko lankomumą, sklandų mokymą(si) ir dalyvavimą mokyklos renginiuose;

4.2.  dalyvauti sėkmingos vaiko adaptacijos procese;

4.3.  padėti vaikui bendrauti su bendraamžiais, paaiškinti jam skirtas mokymo(si) užduotis;

4.4.  motyvuoti savo vaiką, patariant, pasirenkant popamokinę veiklą mokykloje arba neformalųjį švietimą mieste;

4.5.  glaudžiai bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos specialistais, administracija.

 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (1-8 klasės), Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija (9-12 klasės) ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija (9-12 klasės, suaugusiųjų mokymo skyrius) organizuoja mokymąsi nuotoliniu būdu.

Šiaulių Didždvario gimnazija įgyvendina Tarptautinio bakalaureato programą (11-12 kl.)

 

Nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams informacinių technologijų pagalba  mokytis visų mokomųjų dalykų arba „lituanistinio paketo“. Baigę atitinkamą bendrojo ugdymo programą, gauna pradinio, pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą ar brandos atestatą. Besimokantys pagal „lituanistinį paketą“, t.y. pasirinkę lietuvių kalbos, literatūros, geografijos kursus, gauna pažymą apie to kurso baigimą.

 

Neformalusis švietimas

Savivaldybėje siekiama užtikrinti švietimo prieinamumą ir kokybę, pasiūlyti didesnę neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įvairovę, plėtoti inovatyvią švietimo sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.

Neformaliojo vaikų švietimo programų prioritetai:

1.   techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros;

2.   programoms, skirtoms 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokiniams;

3.   programoms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsiradusių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;

4.   programoms, kurių teikėjai, vykdydami savo veiklą, reprezentuoja Šiaulių miestą – yra parengę mokinius  ir (ar) kolektyvus, kurie  per paskutiniuosius 3 metus yra pelnę prizinių vietų šalies ir (ar) tarptautiniu mastu ar dalyvavę tarptautiniuose renginiuose.

5.   programoms, skirtoms mokinių pilietiškumui ugdyti.

 

6.   programoms, skirtoms socialiai remiamiems vaikams ugdyti.

 

76,18 %

Neformaliojo švietimo veiklose 2023 - 2024 m. dalyvauja 76,18 proc. Šiaulių miesto 1-12 klasių mokinių.

129 000

1-12 klasių mokinių vaikų vasaros užimtumo programoms įgyvendinti skiriama 129 000 eurų

Mieste veikia daugiau nei 170 neformaliojo švietimo programų, kuriose vaikai ir jaunimas gali per pasirinktą veiklą įgyti kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo,  socialinės, emocinės, sveikos gyvensenos, kultūrinės, skaitmeninės)  ir tapti asmenybe, gebančia suprasti, atsakingai vertinti ir kūrybingai spręsti kylančius iššūkius, aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos, susipažinti su profesijos pasirinkimo galimybėmis.

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo samprata atveria daug galimybių asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui, skatina gebėjimą prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių poreikių ir pasaulio reikalavimų, ir palaiko idėją, kad mokymasis turi būti nuolatinis viso gyvenimo procesas. Tai yra svarbi švietimo sritis, kuri prisideda prie visuomenės visuotinio pažinimo ir inovacijų skatinimo. 

 

Savivaldybėje patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje modelis  ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas. Sudarytos palankios sąlygos suaugusiesiems dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2024 m. prioritetai:

 

1. Skaitmeninės kompetencijos ir kibernetinio saugumo gebėjimų / įgūdžių tobulinimas;

2. Asmenų mokymasis Trečiojo amžiaus universitete;

3. Žmogui ir aplinkai palankaus elgesio ugdymas;

4. Vyresnio amžiaus žmonių įtrauktis į darbo rinką.

 

2024 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų įgyvendinimui skirta 30 000 eurų.

Aukštasis mokslas

Šiauliuose veikia 2 aukštojo mokslo  – Vilniaus  universiteto Šiaulių akademija, Šiaulių valstybinė kolegija.

Vyksta bendradarbiavimas su Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis: dalyvaujama Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų, Technologijų mokymo centro ir verslo įmonių STEAM ir INOSTART programų finansavime.

Nuo 2017 m. inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programų labai gerai ir gerai besimokantiems ir aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje, tiriamojoje, visuomeninėje veikloje studentams konkurso būdu skiriamos vienkartinės skatinamosios 1 000 eurų stipendijos.

Žr. teisės aktą.

Šiaulių miesto profesinio ugdymo, aukštojo mokslo įstaigos, verslo atstovai ir Šiaulių miesto savivaldybė bendromis jėgomis sukūrė portalą, kuriame galima rasti visą informaciją apie mokslą, studijas Šiaulių mieste, informacijos kvalifikacijos kėlimo, įsidarbinimo galimybių klausimais, siūlomas stipendijas ir paskatas atvykstantiems į miestą profesionalams. Visa tai galima rasti portale www.karjerasiauliuose.lt

Sportas

Sportas – Šiaulių miesto savivaldybės prioritetas.

Aktualiausią Šiaulių sporto informaciją galite rasti Sporto miestas Šiauliai Facebook puslapyje. 

Mieste kultivuojamos 36 sporto šakos, 26 iš jų – sporto centruose. Sportinę veiklą mieste vykdo 6 biudžetinės sporto mokymo įstaigos, 2 viešosios sporto mokymo įstaigos, veiklą vykdo 48 sporto klubai, kuriuose yra galimybė ne tik sportuoti Jums, Jūsų vaikams, bet ir dirbti sporto treneriais.

2023 m. Šiaulių miesto sporto apdovanojimų renginyje įteiktos materialinio skatinimo premijos 48 sportininkams ir 26 treneriams, viso beveik 44 tūkst. Eur. (viso 74 premijos).

 

74

paskirta premijų

48/26

premijos skirtos 48 sportininkams ir 26 treneriams

44000

premijoms išmokėta 2023 metais